خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

از اینجا شروع میکنم
که تو خوبی
نه انقدر خوب که از تو شروع کنم
پس
از انجا شروع میکنم
که خدا خوبست
آنقدرکه چون تو خوبی را خلق می کند
پس اگر هفتصد سال پیش را به یاد نداری
یاتو انقدر خوب نبودی
که خلقت کند خدا...
یا من بلد نبودم شروع کنم....

هر چی بدی کردی پای من بنویس

سه شنبه, ۱ تیر ۱۳۹۵، ۰۵:۱۳ ب.ظ

من:چرا جدا شدین؟

مرد:یکی دیگه رو دوس داشت رفت با اون زندگی کنه.....

۹۵/۰۴/۰۱
نبات