خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

از اینجا شروع میکنم
که تو خوبی
نه انقدر خوب که از تو شروع کنم
پس
از انجا شروع میکنم
که خدا خوبست
آنقدرکه چون تو خوبی را خلق می کند
پس اگر هفتصد سال پیش را به یاد نداری
یاتو انقدر خوب نبودی
که خلقت کند خدا...
یا من بلد نبودم شروع کنم....

شده آیا که غمی ریشه به جانت بزند؟

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵ ب.ظ

نوشت:چگونه ای؟....

نوشتم :دل تنگــــ

نوشت:شده دلتنگ شوی غم به جهانت برسد؟

۹۷/۰۳/۲۲
نبات