خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

خدا خنده می زند به چشــم های روشن م

از اینجا شروع میکنم
که تو خوبی
نه انقدر خوب که از تو شروع کنم
پس
از انجا شروع میکنم
که خدا خوبست
آنقدرکه چون تو خوبی را خلق می کند
پس اگر هفتصد سال پیش را به یاد نداری
یاتو انقدر خوب نبودی
که خلقت کند خدا...
یا من بلد نبودم شروع کنم....

گاهی دل م فقط نوشتن میخواد

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۰۲ ب.ظ

همیشه چیزی هست که بخواهی بدست بیاوری یا کاری را تمام کنی که نفس راحت بکشی.......همیشه دنبال چیزی هستی که نداری...آماده ای برای غر زدن،نق زدن....همیشه فکر می کنی اگر این کارو انجام بدم امتحان،سفر،بیماری،پیدا کردن کار،بازنشسته شدن....هر چیزی زندگیم گل و بلبل میشه...اما به یقین تا چیزی تمام شود،چیز دیگری شروع می شود....ماه مان می گوید چشم آدمی را فقط خاک پر می کند....این عادت فکری باعث می شود طعم واقعی زندگی را نچشی...زندگی همین است با همین دغدغه هایش....

۰۰/۰۳/۰۲
نبات